عکس پس از حمله و به آتش کشیدن حظیرة القدس آباده در بین سال‌های ١٣٢٢-١٣٢٣. عکسی از نمای داخلی، وسایل و اطاق‌های سوزانده شده.