[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

اداره کل استان کهگیلویه و بویراحمد

[آرم قوه قضائیه]

سازمان زندانها اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

صورتجلسه اعزام زندانی به مرخصی

تاریخ -----

شماره -----

پیوست -----

 

در ساعت: ۱۳۰۰ مورخ:۱۵ مهر ۸۷ در اجرای نامه شماره ۶۹۶۸۷ /۲۳ /۳۸۹ دستور ریاست محترم زندان

مرجع: زندان زندانی: حُسن‌الله داوردان فرزند: موسی [مولی]

بمدت روز هفت روز با مأمور - بدون مأمور -----به مرخصی اعزام و می بایستی در ساعت ۱۳ مورخ: ۲۲ مهر ۸۷ خود را به زندان معرفی نماید.

اثر انگشت زندانی

[اثر انگشت]

افسر نگهبان زندان

[امضا]

کمک افسر نگهبان زندان

[مهر]

[امضا]

 

مأمور همراه

[امضا]

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]