[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

بسمه تعالی

بنیاد مستضعفان فارس

واحد اجرائی

تاریخ ۱۵ شهریور۵۹

پیوست-----

شماره ۲۰۶۵

 

برادر [ناخوانا] یقطین

عطف بنامه شماره ۳-د-م- [تاریخ] ۶ شهریور۵۹ دادستانی انقلاب اینجانب [ناخوانا] را به عنوان نماینده بنیاد جهت نظارت در فروشگاه سازگار معرفی [ناخوانا]. مستدعی است گزارش لازمه را ارائه دهید./

مدیر اجرائی بنیاد مستضعفان فارس

محمدعلی ربانی شیرازی

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]