[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

اداره آموزش و پرورش ناحیه

دبیرستان خاقانی

 

شماره :

تاریخ:

تلفن ۳۹۱۸۰۸

[یادداشت دستنویسی در بالای صفحه]

محرمانه است

 

اداره آموزش و پرورش ناحیه ۴ تهران

عطف به بخشنامه شماره ۶۱۰/م [تاریخ:] ۲۸ بهمن ۱۳۵۲ بدینوسیله آقای عطاالله درخشان دبیر این دبیرستان را به ‌عنوان دبیر نمونه معرفی می ‌نماید.

 

رئیس دبیرستان خاقانی.- [ناخوانا]

رونوشت جهت اطلاع آقای عطاالله دبیر دبیرستان خاقانی ارسال می‌شود.

رئیس دبیرستان خاقانی  [اسم ناخوانا]

[امضا]

۴ اسفند ۱۳۵۲

 

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در حاشیه صفحه]

۱۰۰/م [تاریخ:] ۴ اسفند ۱۳۵۲

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]