[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره ۸۸۵

تاریخ ١ آبان ۱۳۶۱

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

اداره آموزش و پرورش ناحیه ٣

دبیرستان سعدی

 

پیوست -----

تلفن ۴۳۹۳۹

 

بسمه تعالی

گواهی میشود آقای رامین روشن فرزند امانت اله به شناسنامه شماره [حذف شده] متولد [حذف شده] دانش آموز کلاس سوم علوم تجربی دبیرستان سعدی در سال تحصیلی ١٣۶۱ - ١٣۶۰ بوده و در امتحانات شهریور ماه قبول گردیده است این گواهی جهت ثبت نام در یکی از دبیرستانهای اصفهان صادر ارزش دیگری ندارد%

ضمناً به اعتراف فرد نامبرده دارای مسلک بهائیت می‌باشد%

از طرف رئیس دبیرستان سعدی

[مهر رسمی]

[اسم و امضا]

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]