[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره ١/ ٢٨٧٧٨

تاریخ ۵ مهر۱۳۵۹

پیوست-----

[ناخوانا] سرپرستی وزارت متبوع

احتراماً عطف به پیوست آن مقام در هامش شماره ١/ ٢٧٨٩٠ [تاریخ] ١٢ شهریور۱۳۵۹ بعرض میرساند:

بطوریکه استحضار دارند مقام وزارت وقت (جناب آقای رجائی) راجع به افرادی که تابع مسلک بهائیت بوده‌اند در یک مورد بشرح ذیل پینوشت فرموده بودند:

(١-کسانیکه در بدو ورود دارای این مسلک بوده‌اند استخدامشان غیرقانونی و باید اخراج شوند)

(٢-کسانیکه موضوع مسلکشان در پرونده منعکس نیست چون مربی فرزندان اسلام باید مسلمان باشد ایشان نمیتوانند در آموزش و پرورش خدمت نمایند لذا با استفاده از تبصره ٢ موضوع تصویبنامه اخیر که در مورد بازنشستگی موضوع بخشنامه ۲۳۵ اقدام فرمایند)

بنابراین تا قبل از لغو تبصره ٢ ماده ۷۴ رویه فوق ملاک عمل بوده بعد از لغو تبصره مزبور در مکاتبات مربوط که در این زمینه در پاسخ پرسش ادارات آموزش و پرورش صادر میشد ضمن اشاره به پینوشت مقام وزارت وقت اضافه میشد که ((چون بر اساس لوایح قانونی الحاق موادی به لایحه قانونی نحوه بازنشسته کردن و بازخرید خدمت کارکنان دولت مصوب ۱۴ تیر۵۹ و ۲۴ تیر۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران تبصره ٢ ماده ۷۴ ملغی گردیده است در مورد افرادی که مشمول بند ٢ پینوشت شناخته میشوند با توجه به ضوابط پاکسازی باید اقدام شود))

لکن اکنون که مهلت پاکسازی نیز منقضی گردیده است استدعا دارد در مورد این قبیل افراد بهر نحو که مصلحت میدانند دستور مقتضی صادر فرمایند تا بصورت رویه واحد ملاک عمل قرار گیرد

با احترام – زارعی

[امضا]

پینوشت

تبصره ٢ لغو شد کسانیکه مطابق تبصره ٢ عمل میشده با نظر کمیسیون پاکسازی عمل فرمایند تا بتوانند مطابق ماده ٧٨ حقوق دریافت دارند

١٣ مهر۵۹

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]