[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

از: وزارت دفاع ملی (آج) ع

به: ریاست سماجا (آج- کارگزینی امراء)

موضوع: پرسنل بهائی

بازگشت به شماره ٢١-٠١-۱۶۰۰-[تاریخ:] ۲۵ بهمن ١٣۵۸ و ٢٨/۴-۴۰۲-[تاریخ:] ۱۵ اسفند ۱۳۵۸

محرمانه- اقدام سریع

برابر لایحه قانونی الحاق یک تبصره به قانون منع استخدام کسانیکه متدین بیکی از ادیان رسمی نیستند که در جلسه مورخ ۵ دی ۱۳۵۸ به تصویب شورای انقلاب اسلامی ایران رسیده مقرر است چنانچه به تشخیص وزارت دفاع ملی افراد مشمول تبصره ١قانون مزبور در مدت خدمت تبلیغ مرامی ننموده و صادقانه انجام‌وظیفه نموده باشند با سپردن تعهد به عدم تبلیغ و فعالیت مرامی به نسبت سنوات خدمت بازنشسته و یا بازخرید شوند.

خواهشمند است دستور فرمایند با توجه به‌مراتب بالا مفاد نامه شماره ۵۴-٩٣-۴-۴۰۲-[تاریخ:] ۵ اسفند ١٣۵۸ وزارت دفاع ملی را نادیده فرض نموده و در مورد پرسنل ذی‌ربط به شرح زیر اقدام لازم انجام شود.

١-پرسنل شاغلی که به علت بهائی بودن از خدمت اخراج گردیده و می‌گردند بایستی به سازمان مربوطه (محل خدمت قبل از اخراج) مراجعه و ضمن سپردن تعهد کتبی مبنی بر اینکه تبلیغ و فعالیت مرامی نخواهند نمود به نسبت سنوات خدمت تقاضای بازنشستگی و یا بازخریدی نمایند. (۱۵ سال خدمت به بالا تقاضای بازنشستگی و ۱۵ سال خدمت به پائین بازخریدی) و سازمان مربوطه ضمن تائید اینکه پرسنل موردنظر در زمان خدمت تبلیغ مرامی نداشته‌اند مراتب را به رده بالاتر گزارش نمایند و گزارشات مورد نظر به ترتیب سلسله مراتب از طریق ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران پس از تائید کمیته سماجا به‌منظور اقدامات نهائی به آجودانی وزارت دفاع ملی ارسال گردد تا تصمیم لازم در مورد بازنشستگی یا بازخریدی پرسنل ذینفع اتخاذ گردد.

٢-پرسنل بازنشسته که حقوق بازنشستگی آنان قطع گردیده است نیز بایستی به اداره بازنشستگی و بیمه مراجعه و تعهد نمایند که تبلیغ مرامی درگذشته نداشته و در آینده نیز نخواهند نمود تا در صورت تائید کمیته سماجا از طریق آجودانی وزارت دفاع ملی در مورد برقراری مجدد حقوق بازنشستگی آنان پس از تصویب وزارت دفاع ملی اقدام گردد.

وزیر دفاع ملی "دکتر مصطفی چمران"

رونوشت شرح فوق پیرو شماره ١٢٣-۵۳-٢٠٢-٣١٨-[تاریخ:] ۱۴ اسفند ١٣۵۸ به شورای کارکنان شرکت ارسال می‌گردد خواهشمند است مقرر فرمائید با توجه به دستورالعمل صادره از نتیجه قطعی تصمیمات متخذه این مدیریت را آگاه فرمایند ضمناً طی همین شماره به چهار نفر پرسنل بهائی شرکت ابلاغ گردیده در یکی از ساعات اداری خود را به آن شورا معرفی نمایند.

از طرف مدیر امور اداری حسین مستغاثی

[امضا]

١٠ فروردین ١٣۵۹

گیرندگان: ١-دفتر مدیریت عامل شرکت جهت ابلاغ بکارمند لیلا صفائی پور

٢-مدیریت پشتیبانی و قرارگاه جهت ابلاغ بکارمند شهیدالله ملا آقائی

٣- مدیریت ماتریل جهت ابلاغ بکارمند نازنین صمیمی

۴- مدیریت کنترل مرغوبیت جهت ابلاغ بکارمند عطاءالله فیروزیان

 

 

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در بالای صفحه]

۱۴۹-٠٣-۴۰۲-٣١٨ [تاریخ:] ١٠ فروردین ۱۳۵۹

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]