[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

بسمه تعالی

 

شماره: ۴۵۳۷ / ه /۱۰

تاریخ: ۱ مهر ۱۳۷۴

پیوست:-----

هیئت بدوی رسیدگی تخلفات اداری

اداره کل آموزش و پرورش تهران

 

آقای عطاالله درخشان

به موجب مفاد مدارک رسیده به این هیات شما به موارد مشروحه زیر متهم میباشید لذا باستناد مادتین ۱۷ و ۱۸ آئین‌نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مدت ۱۰ روز پس از رؤیت این ابلاغیه مدافعات خود را کتباً بهمراه هرگونه مدارک و مستندات مربوطه به این هیئت تسلیم نمائید.

بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر و عدم تسلیم دفاعیه موارد اتهام رسیدگی و رأی لازم صادر خواهد شد.

 

[یادداشت دستنویسی در وسط صفحه]

عضویت در یکی از فرق ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده‌اند

 

[امضا روی مهر رسمی]

ا[لله] قلی زاده

رئیس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری

آدرس: [آدرس]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]