[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] جبهه آزادی

[تاریخ:] ٢٣ فروردین ۱۳۵۸

[شماره:] ۲۸۵

[صفحه:] ۱

 

هویدا، گماشته امپریالیسم و صهیونیسم

درست در اوج قدرت امیرعباس هویدا نخست‌وزیر صهیونیست و امپریالیست مدیرمسئول روزنامه جبهه آزادی، پژوهشگر شجاع و مبارز ما در نامه سرگشاده ۲۰ تیرماه ۱۳۵۶ پرده از روی فساد یکی از خاندان‌های حکومتگر (خاندان هویدا) برگرفت او را متهم به خیانت کرد و به محاكمه دعوت نمود این نامه سرگشاده در سطح گسترده ایران و جهان پخش شد.

هیچ‌کس گمان نمی‌برد مدیرمسئول این روزنامه جان سالم از این مهلکه بیرون برد.

قاسمی به دنبال این اقدام یکسال پیش کتابی در ۱۱۸ صفحه درباره پیشینه‌های نابکارانه این خاندان از چهارصد سال پیش در پاریس انتشار داد این کتاب از سوی حزب ایران تحت عنوان (هویدا گماشته امپریالیسم و صهیونیسم) در تهران تجدید چاپ شد و برای سومین بار انتشارات (رز) آنرا بطبع رسانید و برای چهارمین بار کیهان بخشی از آنرا نقل کرد. اینک که هویدا به کیفر خیانت خود رسید بایسته دیدیم برای شناسایی این خاندان یکی دو صفحه از این کتاب را نقل نمائیم:

...آقای محمدرضا شیرازی از همین قماش عناصر کلاس دیده و تربیت شده می‌بود بظاهر در شیراز به پیشه قنادی مشغول بود و جزء جرگه بابیان درآمد و در اندک مدتی مدارج ترقی را پیمود جزء خواص بهائیان شد.

عمال استعمار او را به (بهااله)[بهاءالله] و سازمان جاسوسی بیگانه شناساندند روی این معرفی جوانک قناد شیرازی از بسیاری درس‌خوانده‌ها و فعالان پیش افتاد جز مقربان و محارم نزدیک (بهاءاله) شد.

[ناتمام]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]