[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[مجله:] فردوسی

[تاریخ:] ۱۰ اردیبهشت ۱۳۵۸

[شماره:] ۲۵

 

بررسی و شناخت پایگاه سیاست و ضد ملی فرقه بهائیت

حمایت سیاستهای خارجی، صهیونیزم جهانی و تبلیغ بی‌وطنی

مبحث بهائیگری در سالهای اخیر برای بسیاری از مردم ایران بویژه جوانان ناآشنا و مرموز بوده است. چرا که حمایت بیدریغ رژیم از این فرقه، باعث مسدود ماندن کوچکترین روزنه افشاگرانه محتوای عقیدتی بهائیان شد و سوای برخی متون تبلیغاتی، فرصت بروز مباحثات تحلیلی و واقعی نماند. به این ترتیب طی سالیان دراز، کادر رهبری این فرقه ضد ملی با برخورداری از امکانات و پشتوانه‌های بسیار، نیروی زیادی کسب کرد و توانست در مناطق گوناگون کشور وسعت گیرد و در هیات حاکمه رژیم وابسته به امپریالیسم نیز نفوذ عمیقی کند.

با سقوط حکومت استبداد و استثمار، همانند دیگر مظاهر خائنانه و ضد مردمی دستگاه حاکم، یک ‌باره پرده از خیانت‌ها و جنایت‌های متعدد فرقه بهائیت ایران برداشته شد و پوچی و وابستگی استعماری آن بخوبی مشخص شد.

یکی از کتابهایی که در زمینه افشاگر و بررسی بطن این فرقه انتشار یافته، کتابی است به نام "بهائیان" از سید محمد باقر نجفی که حاصل پژوهش‌ها و مطالعات چهار ساله او در باره سیر تاریخی بهائیت درجهان و ایران است.

این کتاب که در ۹ فصل جداگانه تهیه شده، کوششی است برای آگاهی نسل جوان که همواره در جستجوی هویت فرهنگی خود با استعمار فرهنگی دست به گریبان است.

نخستین فصل کتاب بهائیان زیر عنوان "شیخیه زمینه‌ی بابیه" به معرفی مرحوم شیخ احمد احسائی، سید کاظم رشتی اختصاص یافته و در فصل دوم و سوم دعوی بابیت، انکار بابیت، شناخت قائم، غیبت قائم و تفسیر ناپذیری آثار بیان مورد بررسی قرار گرفته است.

دستاویزهایی که بهائیان برای احراز صلاحیت خود بکار گرفته‌اند، زیر عنوان محو حقایق و جعل مدارک در چهارمین فصل این کتاب به بحث کشیده شده.

تصریحات حسینعلی میرزا، عباس افندی، تفسیر ناپذیری آثار بهائیت، جانشینی بهاء از جمله مسائلی است که در فصل پنجم و ششم "بهائیان" به تحلیل آمده.

بررسی و شناخت پایگاه سیاسی و ضد ملی بهائیت در ایران در بخش دوم کتاب طی سه فصل پی در پی در اختیار خواننده کتاب قرار گرفته که طی این فصول فاجعه مازندران، قزوین، قلعه شیخ طبرسی، نی ‌ریز، زنجان، حمایت سیاستهای خارجی مانند روسیه، عثمانی، انگلستان، صهیونیزم جهانی و سرمایه داری آمریکا، بی ‌وطنی و عدم مداخله در سیاست مخالفت با رژیم زیر پوشش اطاعت از رژیم به تفسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

بهائیان را انتشارات طهوری در ۸۲۰ صفحه و به قیمت ۱۵۰۰ ریال وارد بازار کتاب کرده است.

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]