[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

 

[روزنامه:] آئین اسلام

 [تاریخ:] ۱۹ شهریور ۱۳۲۵

 

شماره: ۳۰

صفحه: ۹ – ستون: ۲

 

پیشوای آینده جهان یا مهدی موعود

نگارش: حجةالاسلام آقای سید مصطفی عاملی

به تمدن و زندگی و عالم اجتماع بشری آسیب بسیار رسیده در چنین موقعی که گیتی به منتها درجه انحطاط ادبی و اخلاقی رسیده و مفاسد و آسیب‌های بی‌دینی و فساد اخلاق دامن‌گیر جامعه شده دچار تشنج روبه‌مرگ می‌رود و آخرین دقیقه عمر خود را می‌پیماید در حالت احتضار است- خدا یک پیشوای نجات‌دهنده و رهنما و یک مصلح بزرگ یک پادشاه و امپراطور نیرومند برای نوع بشر فرستاده بشر را از آن بدبختی نجات می‌دهد- ظهور او با عظمت و پادشاهی و امپراطوری بزرگی و بی‌مانندی توأم است. به‌سرعت برق‌آسا بر دشمن پیروز میشود و همه آنها شکست می‌خورند (عیسی پشت سر او نماز می‌خواند) ملل مسیحی برای او خضوع می‌کنند و بدین اسلام می‌گروند- بنابراین این قضیه یک حادثه معجزآسایی و بی‌مانندی است که پیغمبر اسلام پیش‌بینی کرده و بر هیچ‌یک از جهانیان پوشیده نمی‌ماند بنابراین از چندین جهت راه شبهه برای دین سازان نمی‌ماند

اینکه مطابق مدارک و اسناد این پیشوا مؤسس نیست بلکه جانشین و زنده کننده دین اسلامست و مجری قانون آن میباشد- کسانیکه میگویند که او پیغمبر تازه است یا دین تازه آورده برخلاف قرآن و ضرورت اسلام و مسلمین سخن گفته‌اند و به آن دروغ و تهمت بسته‌اند و هیچ مدرکی ندارند بلکه برعکس همان دین مقدس اسلام و روایات شیعه و سنی که وجود مهدی را بما نوید داده میگویند اسلام تا روز قیامت زنده و تعلیمات قرانی پاینده و پس از پیغمبر اسلام و محمد (ص) پیغمبری نیست و بعد از قرآن کتاب آسمانی نخواهد آمد و ملت اسلام آخرین ملت‌ها می‌باشد چنانکه پیغمبر اکرم فرمود لابنی بعدی- یعنی پس از من پیغمبری نیست و ما آنها را در گفتار و رساله (خاتمیت اسلام یاد کرده‌ایم) بنابراین اسلام این مدعیان را تکذیب مینماید- اگر این مدعیان از روی اسلام میخواهند مذهب خود را بسازند اسلام آنها را تکذیب میکند و چیزی را که اینها میگویند اسلام نگفته بلکه رد کرده و چیزی را که اسلام گفته اینها بدان مدعی نیستند- مثلاً از پیروان باب و بهاء می‌پرسیم (با قطع‌نظر از بطلان دعوی آنها) که روی چه اصلی به پیغمبری باب (سید علیمحمد باب یا بهاء عقیده دارید) اگر بگویند روایات اسلام (شیعه) و قرآن جواب میگوئیم آیا شما دین اسلام را حق و آسمانی میدانید یا نه و روایات و سنت پیغمبر را که از طرف شیعه رسیده بحق و درست میدانید یا نه؟! اگر بگویند بلی پاسخ میدهیم- بنابراین باید از این مذهب ساختگی خود دست بردارید زیرا همان روایات میگوید دین پیغمبر اسلام (محمد) تا روز قیامت زنده و حلال محمد تا روز قیامت حلال است و حرام او تا روز قیامت حرام است و در قرآن هم میگوید محمد پیغمبری را ختم کرده...

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]