تخریب منازل و اموال بهائیان در قریه صغاد، شیراز در سال ١٣٣٤.