وقتی که در دهم اردیبهشت ١٣٨۶ منزل مسکونی عبدالباقی روحانی به آتش کشیده شد.