[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۳۰۱۴۴

خیابان اردیبهشت پلاک ۱۳۲ شیراز

 

جناب آقای دکتر عبدالحمید امامی

مدیرعامل محترم بهداری و بهزیستی استان فارس و سرپرست جمعیت شیر و خورشید شیراز

 

احتراماً

پیرو نامه مورخه ۲۶ فروردین ۵۸ - ۲۲۰ جمعیت شیر و خورشید سرخ شیراز باستحضار می‌رساند که مشغول خدمت نبودن اینجانب در زایشگاه شیر و خورشید سرخ شیراز از تاریخ ١ فروردین ۱۳۵۸ طبق دستور اکید مدیرعامل وقت بوده و عدم حضور اینجانب در زایشگاه از تاریخ ۲۴ اسفند ۵۷ بوده نه ۱ فروردین ۵۸.

باید بعرض برسانم که مدیرعامل وقت اینجانب را احضار و فرمودند ادامه خدمت شما بستگی به تصمیم هیئت‌مدیره دارد و تا اطلاع ثانوی به سر خدمت نروید و فوری دستور تشکیل هیئت‌مدیره فوق‌العاده صادر میفرمایند که در تاریخ ۲۶ اسفند ۵۷ تشکیل میشود که در صورت‌جلسه آن شرح مذاکره درباره اینجانب منعکس است که فردای آن روز مدیرعامل مستعفی می‌گردد و اینجانب تا تاریخ ۸ فروردین ۵۸ منتظر دستور بوده‌ام که چون دستوری نرسید مبادرت به نامه‌ای در تاریخ ۸ فروردین ۵۸ مینمایم و منتظر جواب ماندم تا آنکه نامه مورخه ۲۶ فروردین ۵۸ -۲۲۰ آنجناب عز وصول بخشید.

از آنمقام محترم استدعا دارم مشخص فرمائید: علت خاتمه دادن به خدمت اینجانب نرفتن به سر خدمت که بر طبق دستور مدیرعامل وقت بوده میباشد؟ و یا متدین بودن به دیانت بهائی؟

 

با تقدیم احترام دکتر منیر دقیقی اردکانی

[امضا]

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]