بسمه تعالی

 

احتراماً به استناد نامه شماره ۹ / م ۲۴ مهر ۶۳ و با توجه به اعتراف خانم مینو زیادی به مسلک ضاله بهائیت اشتغال به تحصیل نامبرده از لحاظ شرعی در این آموزشگاه صحیح نمی‌باشد

[امضا و مهر رسمی]

اداره آموزش و پرورش منطقه [عجبشیر] دبیرستان [عصمتیه]

رئیس دبیرستان [اسم ناخوانا]

 

گیرنده:

۱-خانم مینو زیادی

۲-اداره آموزش و پرورش عجب شیر