[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت کشاورزی

سازمان دامپزشکی کشور

 

بسمه تعالی

 

تاریخ ٩  آبان  ۱۳۶۸

شماره: -----

پیوست ٩/[؟]/۳۰۴۷۹

سرپرست محترم گروه بازرسی وزارت کشاورزی

 

به: سازمان دامپزشکی کشور

از:

موضوع:

 بازگشت بنامه های ٣٩٨٨الف [تاریخ:] ۲۴  آبان  ۶۸ و ۲۴۹الف [تاریخ:] ٢٢ فروردین   ۶۸ و ۲۱۸۱الف - [تاریخ:] ٢٣  مرداد ۶۸ و ۳۲۶۷ الف-[تاریخ:]١٨  مهر  ۶۸ باطلاع میرساند که طبق نامه محرمانه ۳۰۰۵ /ح/الف [تاریخ:] ۲۴  دی  ۶۵ دفتر مرکزی حراست صدور پروانه برای آقای جمشید فارسی بهیچ عنوان ممکن نیست. لازم بیادآوریست نامبرده طبق درخواست مورخ ١١  آبان  ۶۷ خود، فرقه ضاله و عامل دست صهیونیسم و امریکا یعنی بهائیت را دیانت معرفی کرده و خود را نیز بهائی میداند. /

امضا: دکتر علیرضا صفاریان

رئیس سازمان دامپزشکی کشور

[امضا روی مهر رسمی]

[آدرس]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]