[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره ۱/ م

تاریخ ۱ اردیبهشت ۵۸

اداره آموزش و پرورش استان اصفهان

 

در مورد افرادیکه مذهب خود را بهائی اعلام داشته‌اند اشعار میدارد:

اساساً استخدام و ادامه خدمت افرادیکه مذهب خود را صراحتاً بهائی اعلام داشته‌اند مجوز ندارد و در این مورد نیز چندی قبل با کفیل آن اداره تلفنی مذاکره شد و در چند مورد کتباً نظر دفتر حقوقی بر اینکه یکی از شروط قانون استخدام نداشتن فساد عقیده و دارا بودن یکی از ادیان رسمی است اعلام گردیده.

اینک نیز نظر همانست طبق مقررات اقدام فرمائید.

پروین فرهودی

مدیرکل حقوقی و پارلمانی

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]