[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[تاریخ:] ۳ مهرماه ۱۳۳۴

[شماره:]۴۱-۱۲۳۱۱-۳۰۷۰۲

 

وزارت دارائی

اداره کل گمرک

آقای مهدی شکیبا نژاد کارمند روزمزد اداره گمرک استان یک بندر پهلوی

چون شما بشرح نامه مورخه ۱۲ شهریور ۱۳۳۴ عنوان اداره گمرک بندر پهلوی صریحاً نوشته اید که پیرو دیانت بهائی میباشید و طبق مفاد ۲ و ۸ قانون استخدام کشوری و همچنین تعمیم کلی استخدام و ارتقاء بخدمت مستخدمینی که بفرقۀ ضالۀ بهائی گرویده و در اقرار بدین بهائی مصر باشند منع گردیده، لذا از تاریخ سوم مهرماه ۱۳۳۴ بخدمت روزمزدی شما خاتمه داده می شود.

مدیرکل گمرک – سرتیپ ضرغام

رونوشت در پاسخ نامه محرمانه شماره ۲۳- م ۲۲ شهریور ۱۳۳۴ باداره گمرک استان یکم بندر پهلوی ارسال میشود.

دبیر کل گمرک – سرتیپ ضرغام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]