[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره ۳۶۷۶

تاریخ ۲۵ فروردین ۵۸

پیوست-----

 

[آرم]

وزارت آموزش و پرورش

اداره کل آموزش و پرورش استان فارس

بسمه تعالی

 

 

خانم شهره ترابی فارغ‌التحصیل دانشسرای راهنمائی تحصیلی شیراز

پاسخ تقاضای مورخ ١٠ فروردین  ۵۸ باطلاع میرساند چون شما کتباً اقرار به دین غیر رسمی که یکی از ادیان رسمی کشور نمیباشد نموده‌اید لذا استخدام شما برابر مقررات انجام پذیر نبوده است. ن

 

مدیرکل آموزش و پرورش انقلاب اسلامی فارس

محمدرضا ابو الا حراری

علی شهبازی

[اسم ناخوانا]

[امضا]

 

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

آدرس سابق نامبرده در موقع تحصیل در این مرکز

[آدرس]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]