[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

از: معاونت پرسنلی نزاجا ([ناخوانا] پرسنلی قوانین)

شماره ٣/ ٠٣/ ۴۰۲

 [تاریخ:] ٢١  آذر۵۸

 

به: گیرندگان یکم ز

موضوع: بخشنامه

رونوشت لایحه قانونی منع استخدام کسانیکه متدین بیکی از ادیان اسلام و زرتشتی، کلیمی عیسوی نیستند در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که در جلسه مورخه ٢٩ آبان۵۸ بتصویب شورای انقلاب اسلامی ایران رسیده و طی نامه شماره ۴۷/ ٠٣/ ۴۰۲ [تاریخ:] ١٢ آذر۵۸ سماجا ١ (قوانین و مقررات) ابلاغ گردیده جهت اطلاع و اقدام لازم ایفا میگردد.

جانشین معاون پرسنلی نزاجا سرهنگ ستاد آذر شاهین

سرهنگ عنایتی

طرح قانون منع استخدام کسانیکه بیکی از ادیان اسلام، زرتشتی، کلیمی و عیسوی نیستند در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

 ماده واحده استخدام کسانیکه متدین بیکی از ادیان اسلام زرتشتی کلیمی و مسیحی نیستند در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مطلقاً ممنوع است.

تبصره ١: کسانیکه متدین بیکی از ادیان مصرح در این قانون نبوده و قبلاً باستخدام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده اند در صورتیکه ارشاد شده و صادقانه اسلام را قبول نمایند کماکان در خدمت ابقاء و الا از خدمت اخراج خواهند شد.

تبصره ٢: بازنشستگان، موظفین و مستمری بگیران نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در صورتیکه متدین بیکی از ادیان مصرح در این قانون نباشند از دریافت حقوق مربوط محروم خواهند بود مگر آنکه ارشاد شده و صادقانه اسلام را قبول نمایند.

تبصره ٣- درجه‌داران و کارمندان غیر نظامی و همطراز آنان و افراد بازنشسته موظف و مستمری بگیران آنان بعلت استضعاف از شمول تبصره ٢ این قانون مستثنا میباشند

تبصره ۴: ملاک تشخیص ارشاد و قبول دین اسلام ارائه مدرک کتبی از مراجع تقلید مبنی بر تبری از [ناخوانا] و تشرف به دین مبین اسلام و درج مراتب در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار از کشور میباشد.

شماره ٣١/ ٠٧/ ٨٠١ [تاریخ:]  ٨ دی ۵۸ رونوشت امریه فوق جهت اطلاع و اجرای دقیق مفاد آن به گیرندگان چهارم لشکر فرستاده میشود.

سرپرست ل ۱۶ زرهی سرهنگ ستاد- پورموسی

از سوی سرهنگ ٢ ستاد احدی

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

١

٣٨٠-۲۵۱

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]