[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

[وزارت] بهداری

محرمانه

 

تاریخ -----۱۳۴

شماره ۱۰۳۶ / م ت اداری

پیوست دارد

 

جناب آقای دکتر آذرخش مدیرکل [ناخوانا] وزارت بهداری و سرپرست دفتر بررسیها

موضوع: دادخواست آقای علی زرینه‌باف

عطف بنامه شماره ۱۶۱۰ /١– [تاریخ:]  ۲۵ مهر  ۱۳۴۷ اشعار میدارد:

آقای فیروز تقی‌زاده از جمله دانشجویانی است که باستناد قانون تربیت پزشک مصوب ۶   بهمن ١٣٣٨ از تاریخ اول مهر ماه ٣٨ در دانشکده پزشکی تبریز بتحصیل اشتغال یافته و در قبال دریافت ماهی دو هزار ریال کمک هزینه متعهد گردیده است که پس از خاتمه تحصیلات به نسبت وجوه دریافتی سه سال اولیه خدمت را در بخشها و بقیه را در شهرستانها انجام وظیفه نماید.

مشارالیه پس از اتمام خدمت سپاه بهداشت در سال جاری برای ارجاع شغل باداره کارگزینی مراجعه نموده ولی چون در برگ درخواست کار مذهب خود را بهائی قید کرده بود باستناد ماده ٢ قانون استخدام کشوری سابق که در ماده ۱۴ لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب ٣١خرداد  ۴۵ نیز تائید گردیده و همچنین نظر به شماره ٢ / ٩٨١١ – [ناخوانا]  اداره کل بازنشستگی کشوری که فتوکپی آن بضمیمه ایفاد میشود از ارجاع شغل بوی خودداری و بر اساس ماده ۵ قانون تربیت پزشک پرونده او بدفتر امور حقوقی ارسال گشت تا با توجه به تعهدنامه ثبتی فوق‌الذکر نسبت باستیفای حق دولت برابر مقررات اقدام نمایند.

مدیر کل امور اداری – خندق‌آبادی

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]