[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

[آرم]

سازمان تأمین اجتماعی

اداره کل استان اصفهان

شماره /۹۰

تاریخ: ۱۲ مرداد ۱۳۹۰

پیوست: ۴۳۸۳۷

شعبه. بیست و دو. تهران

 

موضوع: سوابق انتقالی آقای عباسعلی تدریسی بیمه‌شده ۷۵۵۱۸۵۶۱

با احترام " بازگشت به نامه شماره ۱۲۶۰۶۶ مورخ ۱۱ مرداد ۱۳۹۰ نامبرده به دلیل اینکه در فرقه زاله (ضاله) بهائیت بوده و طبق حکم شماره ۵/ ۲۲۵۱۸ مورخ ۲۸ شهریور ۱۳۶۲ اخراج گردیده و لذا با توجه به تذکر بند ۵ بخشنامه ۱۵ افرادی که حکم اخراج آنها به سبب منع قانونی استخدام اولیه صورت گرفته باشد اساساً نقل‌وانتقال کسور بازنشستگی ایام خدمت آنان موضوعیت نخواهد داشت لذا این شعبه از پیگیری مراحل نقل‌وانتقال نامبرده خودداری نموده است.

شعبه پنج اصفهان

اکبری

[امضا]

[آرم]

[سازمان تأمین اجتماعی]

امور اداری شعبه ۵ اصفهان

[آدرس]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]