[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بخشنامه

٩ آذر ١٣۵٩

٢ - ١ - ٧٠١ / ۲۸۹۰۶

 

پیرو بخشنامه شماره ٩٩٩ - ٣١ اردیبهشت ١٣۵٩ اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان یادآور میشود از ارجاع هرگونه کار به چاپخانه شبرخ زاهدان خودداری گردد. چون معامله با فرقه ضاله بهائیت طبق شرع اسلام جائز نمیباشد و دارائی نیز موظف به عدم قبول اسناد هزینه در این‌گونه موارد میباشد، بدیهی است مخالفین شدیداً مجازات خواهند شد. ش

[امضا]

دکتر منوچهر محمدی

استاندار سیسان – بلوچستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]