[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۶۴

شماره ۴۷۸۰۳

پیوست -----

 

[آرم]

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور

 

بسمه‌تعالی

 

به: دادیار شعبه ۴۲ دادسرای انقلاب اسلامی مرکز

از: ثبت شمیران

موضوع: بازداشت

 

عطف بشماره /۵۳۹۷/۶۴/۱۱-۱۰ آذر ۶۴ مازاد ششدانگ پلاک [حذف شده]  فرعی از ۶۷/ اصلی مورد ثبت صفحه ۱۴۵ دفتر ۲-۲۳۴ واقع در[حذف شده]  با حفظ حقوق سند رهنی ۸۹۴۴۹ - ۲۲ شهریور ۶۰ دفتر ۱۷ تهران ملکی آقای هوشنگ دائمی رشیدی بازداشت شد مراتب در عین سند پیوستی و دفاتر و سوابق ثبتی منعکس شد./ی

 

رئیس ثبت شمیران

عباس دواچی

[امضا]

۱۰ آذر ۶۴

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]