[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

دادگاه انقلاب اسلامی

کاشان

تاریخ ٨ فروردین  ۶۰

شماره ۹۴۲/ ١٠

 

بسمه تعالی

دفترخانه اسناد رسمی شماره ٢کاشان

پاسخ به نامه شماره ۵۱۰۳ [تاریخ] ۴/[؟]/۶۰بدین وسیله اعلام میگردد که کلاً تمام پیروان بهائیت حق معامله املاک خویش را ندارند مگر آنکه با مراجعه به دادگاه انقلاب وضعیتشان مشخص گردیده باشد.

قاضی شرع کاشان

[امضا]

[مهر رسمی]

دادگاه انقلاب اسلامی کاشان

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]