[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

محل شیر و خورشید

شهربانی کرج

گزارش ۱۱ اسفند ۴۸

محترماً مقام عالی را آگاه میسازم. با اطلاع افسر نگهبان ساعت ۲۳ روز ۱۰ اسفند ۴۸ بشهربانی حاضر شده مشاهده گردید عده‌ای از بهائیان مقیم کرج با چند نفر از مسلمانان متعصب سر تشکیل جلسات بهائیت نزاع و کتک‌کاری نموده‌اند و بهمین منظور افسر نگهبان وقت اینجانب را احضار و خواست با تشریک مساعی شعبه اطلاعات جریان امر رسیدگی شود لذا همانطوریکه استحضار دارند چون برابر امریه‌های صادره از مرکز باید از تشکیل جلسات و فعالیت فرقه ضاله بهائیت بطور معقول جلوگیری شود با اینکه مکرر بمسئولین آنان ابلاغ شده که از هرگونه فعالیت تشکیل جلسه در این مورد که مخالف و مغایر مقررات جاری کشور است خودداری نمایند باز هم دیده میشود بدون توجه (بدستورات مقالات عالی و مقررات) فرقه مذکور هرچند روز یکبار در محفل بهائیها واقع در کوچه شالچی کارخانه قند جلسه تشکیل و عده زیادی از بهائیان در آن محفل شرکت مینمایند. مراتب جهت استحضار گزارشاً بعرض میرساند.

رونوشت برابر اصل است

رئیس اطلاعات

[امضا]

 

[یادداشت دستنویسی، شماره در بالای صفحه]

[ناخوانا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]