[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

از: معاونت پرسنلی نزاجا (مد پرسنلی قوانین)

به: گیرندگان یگم ز

شماره ۳ /۳ /۴۰۲ - [تاریخ:] ۲۱ آذر ۵۸

موضوع: بخشنامه

رو‌نوشت ﻻیحه قانونی منع استخدام کسانیکه متدین بیکی از ادیان اسلام و زرتشتی، کلیمی، عیسوی، نیستند در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که در جلیسه [جلسه] مورخه ٢٩ آبان ۵۸ به تصویب شورای انقلاب اسلامی ایران رسیده و طی نامه شماره ۴۷ /۳ /۴۰۲ - [تاریخ:] ۱۲ آذر ۵۸ سماجا ١ (قوانین و مقررات) ابلاغ گردیده جهت اطلاع و اقدام ﻻزم ایفاد میگردد.

جانشین معاون پرسنلی نزاجا سرهنگ ستاد آذر شاهین

سرهنگ عنایتی

طرح قانون استخدام کسانیکه متدین بیکی از ادیان اسلام، زرتشتی، کلیمی و عیسوی نیستند در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

ماده واحده استخدام کسانیکه متدین بیکی از ادیان اسلام زرتشتی کلیمی و مسیحی نیستند در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مطلقاً ممنوع است.

تبصره ۱: کسانیکه متدین بیکی از ادیان مصرح در این قانون نبوده و قبلاً باستخدام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده‌اند در صورتیکه ارشاد شده و صادقانه اسلام را قبول نمایند کماکان در خدمت ابقاء و اﻻ از خدمت اخراج خواهند شد.

تبصره ۲: بازنشستگان، موظفین و مستمری بگیران نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در صورتیکه متدین بیکی از ادیان مصرح در این قانون نباشند از دریافت حقوق مربوط محروم خواهند بود مگر آنکه ارشاد شده و صادقانه اسلام را قبول نمایند

تبصره ۳ – درجه‌داران و کارمندان غیرنظامی و همطراز آنان و افراد بازنشسته موظف و مستمری بگیران آنان بعلت استضعاف از شمول تبصره ۲ این قانون مستثنا میباشند.

تبصره: ۴ ملاک تشخیص ارشاد و قبول دین اسلام ارائه مدرک کتبی از یکی از مراجع تقلید مبنی بر تبری از عقاید و تشرف به دین مبین اسلام و درج مراتب در یکی از روزنامه‌های کثیراﻻنتشار از کشور میباشد.

شماره ۳۱ /۷ /۸۰۱ - [تاریخ:] ۸ دی ۵۸ رونوشت امریه فوق جهت اطلاع و اجرای دقیق مفاد آن به گیرندگان چهارم لشگر فرستاده میشود.

سرپرست ل ۱۶ زرهی سرهنگ ستاد – پورموسی

از سوی سرهنگ ۲ ستاد احدی

 

[شماره دستنویسی در پائین صفحه]

۳۸۰ - ۲۵۱

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]