[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی استان خراسان

 

بسمه تعالی

شماره -----

تاریخ -----

پیوست ------

 

نظر باینکه به فرقه ضاله بهائیت منتسب میباشید. طبق بند یک ماده یازده ضوابط پذیرش دانشجو، نمیتوان از شما ثبت‌نام بعمل آورد. –

 

شورای پذیرش دانشگاه

۷۰۵۶ – ۲۴ دی ۶۰

رونوشت برای دانشکده پزشکی ارسال میشود.

 

رئیس دانشگاه و دبیر شورای مدیریت جهاد دانشگاهی دانشگاه مشهد

دکتر محمدمهدی اعتمادی

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]