[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی استان خراسان

 

بسمه تعالی

 

شماره: ۱۰۹

تاریخ: ۲۴ دیماه ۶۰

پیوست: -----

 

آقای عارف واعظی

نظر باینکه به فرقه ضاله بهائیت منتسب میباشید طبق بند یک ماده یازده ضوابط پذیرش دانشجو، نمیتوان از شما ثبت‌نام به عمل آورد.

 

شورای پذیرش دانشگاه

۷۰۵۶- ۲۴ دیماه ۶۰

رونوشت برای دانشکده پزشکی ارسال میشود.

 

رئیس دانشگاه و دبیر شورای مدیریت جهاد

دانشگاهی دانشگاه مشهد

دکتر محمد مهدی اعتمادی

[امضا]

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]