[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

دانشگاه مازندران

سازمان مرکزی

بسمه تعالی

شماره ح / ١٩ / ش پ د م

تاریخ: ٢٢ اردیبهشت ۶۱

 پیوست: -----

حکم شورای پذیرش دانشگاه مازندران

 

آقای عرفان [الله] معصومیان بهنمیری

دانشجوی رشته مکانیک دانشکده فنی دانشگاه مازندران شماره دانشجوئی [حذف شده] سال ورود دانشگاه ۱۳۵۸ تعداد واحد گذرانیده ----- معدل کل -----

بدینوسیله به اطلاع میرساند که شما به دلائل:

١-وابستگی به مسلک غیرقانونی و ضاله بهائیت

٢-

٣-

۴-

۵-

بنابر:

گزارش گروه تحقیق ----- اسناد و مدارک موجود ----- شواهد مورد وثوق شورای پذیرش ----- اقرار خودتان × نظریه ارگانها و نهادهای قضائی و انتظامی ----- و با در نظر گرفتن ادعای توبه شما و ضوابط چگونگی برخورد با مدعیان توبه----- مطابق ماده/ مواد یک بند "د" آئین‌نامه اجرائی پذیرش دانشجویان مرحله دوم انتقال و دانشجویان تعلیقی مرحله اول که به شماره ١١٣٣١/١تاریخ ٧ مهر ۶۰ توسط وزیر محترم فرهنگ و آموزش عالی به دانشگاه ابلاغ شده است، با ادامه تحصیل شما موافقت نمیشود ×.

به مدت ----- تحصیلاتتان به حالت تعلیق در می‌آید در صورتی که طی این مدت مورد نقضی بر ادعای پشیمانی و توبه‌تان مشاهده نگردد پس از این مدت میتوانید به تحصیلات خود ادامه دهید-----

در ضمن طبق ضوابط فوق میتوانید/ نمیتوانید بنابر ضوابط اعطای گواهینامه معادل فوق‌دیپلم و معادل لیسانس به دانشجویان مصوب٢٢ شهریور ۶۱ ستاد انقلاب فرهنگی درخواست گواهی‌نامه نمائید.

در صورتی که به رأی صادره معترض هستید میتوانید اعتراض خود را با اسناد و دلائل احتمالی ظرف ۵ روز از تاریخ وصول این نامه با ذکر نشانی دقیقتان و با پست سفارشی دو قبضه برای شورای پذیرش به آدرس: بابلسر: خیابان پاسداران سازمان مرکزی دانشگاه، صندوق پستی ۴۴۴ ارسال نمائید.

تذکر:

١-به اعتراض‌هایی که فاقد آدرس دقیق دانشجوی معترض باشد ترتیب اثر داده نخواهند شد.

٢-شورای پذیرش حداکثر ۲۵ روز پس از وصول اعتراض به شما پاسخ خواهد داد.

توضیحات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]