[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شرکت مخابرات ایران

اداره کل مخابرات استان مازندران

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

 شماره [ناخوانا]

تاریخ ۱۶ آبان ۶۶

 

بسمه‌تعالی

به: اداره کل مخابرات استان مازندران - امور مشترکین

از: اداره مخابرات بابلسر – دریاکنار

موضوع: انتقال تلفن

احتراماً عطف به نامه شماره [ناخوانا] – [تاریخ:] ۱۱ آبان ۶۶ با استحضار میرساند علت عدم وا‌گذاری (ممنوعیت) تلفن بخاطر وابستگی متقاضی به فرقه بهائیت می‌باشد.

وهاب زاده

[امضا]

رئیس اداره مخابرات بابلسر – دریاکنار

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]