[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[مجله:] فردوسی

 

بقیه: در نگاهی دیگر

از اتهامات و از مجموع اظهار نظر این عده اخیر سر درآوردیم که دکتر رحیمی بیسواد و نفهم است! جاسوس است! ساواکی است! مسلمان نیست! منتسب به فرقه ضاله بهائی است! در شرکت نفت انگلیس کار میکرده! از عوامل استبداد پول گرفته! اخیراً عضو «سیا» شده! – و نه فرزانه اندیشمندی که سالهاست مبارزه میکند. با قلم میجنگد. با آزادگی خود را از تمام مسخره‌بازی روز - که عده زیادی را بشعبده بازی و غلامی کشانده بود - کنار کشید و منزوی گردید.

صد البته اینجانب هم بعنوان سردبیر مجله از مجموع «اتهامات» بالا بینصیب نماند و از جمله یکی از «آقایان» پس از مبالغی تعارف و توصیه که بروم و «کتاب بخوانم تا از ضلالت بیسوادی نجات پیدا نمایم» یکهو طبق معمول سنواتی زد به صحرای کربلا و لقب «حرمله ملعون[۱]» را بمخلص داد. کنجکاو شدم و پرسیدم حضرت آقا چرا حرمله؟

او در حالیکه حالت محزونی بصدایش میداد گفت:

- برای اینکه شما با چاپ مصاحبه دکتر رحیمی به طفل شیرخوار انقلاب اسلامی یعنی «جمهوری اسلامی» تیر میاندازید...!

... که چیزی نمانده بود که اشک ما هم سرازیر شود!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

[۱] مقصود حرمله بن کاهل اسدی است که در واقعه عاشورا علی اصغر فرزند امام حسین را به قتل رساند.