[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] مجله بھائی شناسی

[تاریخ:] ٣٠ اردیبهشت ١٣٩٨

 

ﺳﯿﺼﺪوﭘﻨﺠﺎﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺘﺎب اﺳﺘﺎﻧﯽ

ﮔﺰارش ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اروﻣﯿﻪ

ﺳﯿﺼﺪوﭘﻨﺠﺎﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺘﺎب اﺳﺘﺎﻧﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ۲٠ ﺗﺎ ۲۵ ﺷﻬﺮﯾﻮر ﺳﺎل ۱۳۹۷ در اروﻣﯿﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ. اﻧﺘﺸﺎرات ﮔﻮی ﺑﺎ نشریات خود همراه ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻨﯿﺮ در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﺮد. اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ اﻧﺘﺸﺎرات ﮔﻮی در اروﻣﯿﻪ ﺑﻮد.

از ﻧﮑﺎت ﺑﺎرز اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺣﻀﻮر اﻧﺘﺸﺎراﺗﯽ ﻫﺎ و ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻫﻞ ﺗﺴﻨّﻦ اﺷﺎره ﮐﺮد. ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﭘﯿﺮ و ﺟﻮان، ﮐﺎرﻣﻨﺪ و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ و ﻣﻐﺎزه دار، ﻃﻠﺒﻪ و روﺣﺎﻧﯽ، اﺳﺘﺎد و داﻧﺸﺠﻮ و ﺣﺘﯽ ﻣﺴﺌﻮلان رده ﺑﺎلای ﺳﺎزﻣﺎن ارﺷﺎد را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دادﻧﺪ .اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ درﺑﺎره ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن داﺷﺘﻨﺪ. ﺑﻌضی ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ لازم اﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﺪت ﻋﻤﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﻮد و ﺑﻌضی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺣﻘﻮق ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺷﺪه ی ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺪ.

برخی که قبلاً ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ را دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، از ﮐﺎر وزﯾﻦ و دﻗﯿﻖ ﻋﻠﻤﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻤﺠﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ. ﺑﺴﯿﺎری ﻫﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد آﯾﯿﻦ ﺑﻬﺎﺋﯽ و ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺪ. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌضی ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﺎر ﻧﮕﺎرش روشهای کار دیگر در ارائه مطالب را مفید ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺳﻠﯿﻘﻪ ی آﻧﺎن ﺑﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮد.

اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻗﺪﻣﯽ در راه اراﺋﻪ ی ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺆﺳﺴﻪ ی ﺑﻬﺎﺋﯽ ﭘﮋوﻫﯽ و رﺳﺎﻧﺪن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻮردﻧﻈﺮاﻓﺮاد علاﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]