[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

صورتمجلس

[آرم]

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

بسمه تعالی

[مهر:] فتوکپی/ رونوشت برابر با اصل است

 مدیر دفتر شعبه نهم دادگاه

[عمومی] کیفری ساری

[امضا]

 

کلاسه پرونده: ۲۴۴ - ۶۳ ک شماره دادنامه: ۴۸۶- ۴ مرداد ۶۴ تاریخ رسیدگی: ۴ تیر ۶۴

مرجع رسیدگی: شعبه نهم دادگاه عمومی کیفری ۲ ساری

شکات: ۱- ضیاء الله ثابتیان ۲- فرامرز مقدسی روحانی ۳- عبدالباقی روحانی ۴- هوشمند موفق ۵- نورالله ثابتیان ۶- مسیح الله ثابثیان ۷- عنایت موفقی ۸- حشمت الله بینایی ۹- عوضعلی اکبری ۱۰- ذکرالله روحانی ۱۱- حسینعلی روحانی ۱۲- داریوش موفقی ۱۳- سید مهدی صادقی ساکنین قریه ایول

متهمین: ۱- خسرو فروزنده فرزند خیرالله ۲- نادعلی فلاح پور فرزند محمد ۳- عابدین ملائی فرزند علی ۴- علی نوریان فرزند عبدالله ۵- اکبر مجیدی فرزند رمضان ۶- حسینعلی رجبی فرزند خیرالله ۷- آقا گل ملائی فرزند بابا جان ۸- سید محمود درخشان فرزند سید اسمعیل همگی اهل و ساکن قریه ایول

اتهام: شرکت در----- و غارت و تخریب عمدی و ایجاد مزاحمت

رأی دادگاه: در این پرونده آقای خسرو فروزنده فرزند خیرالله ۲۵ ساله معلّم اهل و مقیم ساری روستای ایول ۲- نادعلی فلاح پور فرزند محمد ۲۵ ساله کشاورز ۳- عابدین ملائی فرزند علی ۶۰ ساله ۴- علی نوریان فرزند عبدالله ۳۸ ساله ۵- اکبر مجیدی فرزند رمضان ۴۵ ساله ۶- حسینعلی رجبی فرزند خیرالله ۳۷ ساله ۷- آقا گل ملائی فرزند باباجان ۵۶ ساله ۸- سید محمود درخشان فرزند سید اسمعیل ۴۳ ساله متهمند به شرکت در نهب و غارت و تخریب عمدی و ایجاد مزاحمت بهائیان روستای ایول که اتهام نامبردگان با توجه به صورتهای مجلس پیوست و اظهارات پاسگاه ژاندارمری و قرائن دیگر موجود در پرونده محرز بوده لذا در مورد شرکت در نهب و غارت مستنداً بماده ۱۳۲ تعزیرات و ۱۳۰ مجازات اسلامی و ۲۰ مجازات اسلامی و با رعایت بند ج از ماده ۴۰ و بند ۵ از ماده ۳۵ مجازات اسلامی هریک از متهمین به دو ماه (۶۰ روز) حبس تعزیری در مدت ۲ سال بصورت تعلیق محکوم خواهند شد و در مورد تخریب عمدی و ایجاد مزاحمت مستنداً به ماده ۱۲۶ تعزیرات و ۱۲۰ حدود قصاص و با رعایت مواد ۲۰ مجازات و بند ج از ماده ۴۰ و بند ۵ از ماده ۳۵ مجازات اسلامی هر یک از متهمین به یک ماه (۳۰ روز) حبس تعلیقی در مدت ۵ سال و رفع مزاحمت محکوم [میگردند]

[امضا]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]