[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 [آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت کار و امور اجتماعی

بسمه تعالی

تاریخ ١٧  آذر۱۳۶۰

شماره ۲۰۲۶۱

پیوست

 

اداره کل کار و امور اجتماعی

اداره کارو امور اجتماعی

نظر باینکه طبق بند ٨ ماده  قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و موسسات دولتی وابسته به دولت مصوب ۵ مهر۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی مجازات عضویت فرق ضاله که به اجماع مسلمین خارج از اسلام شناخته شده اند و یا عضویت در سازمانهای که مرامنامه و اساسنامه آنها بر نفی ادیان الهی مبتنی باشد انفصال دائم از خدمات دولتی خواهد بود و باستناد مفاد ماده ۵۸ قانون مذکور مقررات یاد شده در مورد کلیه کارکنان ( اعم از مشمولین قانون کار یا قانون کار کشاورزی و غیره) موسسات دولتی و کارخانجات و بانکها و شرکتها و موسسات مشابه دولتی یا وابسته بدولت ، ملی شده و مصادره شده لازم الاجرا است لذا مراجع محل اختلاف [ناخوانا] از  [ناخوانا] کارکنان اخراجی واحدهای بالا که عضویت آنان در فرق ضاله و سازمانهای فوق الذکر  [ناخوانا] و محرز میباشد خودداری نمایند. گ

حسن معتمد رضائی

معاونت نظارت برروابط کار

[امضا]

فتوکپی به: کلیه شرکتهای تابع-گروه صنایع خودرو-گروه صنایع فلزی جهت ابلاغ به شرکتهای تحت پوشش خود

سرپرست هیئت عامل

امضا

بهروز شجاعان

[دو مهر صنایع چوب و کاغذ ایران 

شماره ۳۸۳۴ و تاریخ ۵  دی۶۰کاغذ

شماره ۲۶۶۲ و تاریخ ۲۴ آذر۶۰

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

شماره بخشنامه ١٩٨٧٧/ ١٢٣٢ –٢٣  بهمن۶۰

[یادداشتهای دستنویسی با امضا و تاریخ در حاشیه وسط و در پایین صفحه]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]