[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ ۱۶  شهریور ۱۳۵۹

شماره ثبت ۲۲۱۴۳

شماره دفتر نماینده-----

۴۲۵۴۲

[آرم]

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

اداره سجل کیفری و عفو و بخشودگی

(قسمت سجل کیفری)

[عکس]

[مهر رسمی]

 

گواهینامه

قسمت سجل کیفری این اداره گواهی میدهد که طبق سوابق موجود در این اداره

خانم مهوش فرزند محمدتقی نام خانوادگی وجدانی

پروانه اقامت گذرنامه/شماره شناسنامه [حذف شده]  صادره از [ناخوانا] متولد ۱۳۲۵ سابقه محکومیت کیفری ندارد.

 

رئیس اداره سجل کیفری و عفو و بخشودگی

معاون دادسرای تهران

[امضا]

[تعرفه اداری پرداخت شد]

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]