[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

[آرم] دانشگاه اصفهان

 

شماره ۲۱۷۷۴ / ۱

تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۶۰

پیوست -----

 

بسمه تعالی

 

خانم ژیلا ثابت راسخ

پاسخ نامه مورخ ۱۴ بهمن ۶۰ در مورد علل جلوگیری از ادامه تحصیل شما به آگاهی میرساند همانگونه عنوان وزارت فرهنگ و آموزش و عالی نیز اعلام گردیده چون عضو فرقه ضاله بهائیت می‌باشید لذا پذیرش شما طبق بند ۱ ماده ۱۱ دستورالعمل وزارتی امکان‌پذیر نبوده است. / ش

 

رئیس دانشگاه اصفهان و

دبیر شورای مدیریت جهاد دانشگاهی

دکتر اکبر محمدی

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]