[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

دانشگاه علامه طباطبائی

شماره [ناخوانا]

تاریخ [ناخوانا]

پیوست-----

 

بنام خدا

ریاست حوزه وظیفه شماره ٣ تهران

چون آقای ضیاءالله نگاری نامقی فرزند محبوب اله بشناسنامه شماره [حذف شده] صادره از کاشمر که از تاریخ ۱۳۵۷ در دانشگاه آزاد ایران [ناخوانا] مرکز مشهد ادغام شده در این دانشگاه ثبت‌نام و مشغول تحصیل شده بود بر اساس رأی شورای [ناخوانا] حق ادامه تحصیل در این دانشگاه را ندارد، لذا عین کارت معافیت تحصیلی شماره [ناخوانا] به پیوست اعاده میگردد. لکن چون بموجب بخشنامه شماره ۲۵/-١٣٠ مورخ ۲۶ آذر [؟] وزارت فرهنگ و آموزش عالی این قبیل دانشجویان مکلفند کلیه بدهی خود را به صندوقهای رفاه دانشجویان بپردازند، لذا خواهشمند است قبل از ارائه مفاصا حساب صندوقهای رفاه دانشجویان از تحویل هر نوع برگ قانونی به نامبرده خودداری فرمائید ضمناً تاریخ اخذ دیپلم ۱۳۵۶ میباشد

آدرس دانشجو: مشهد- [آدرس]

[اسم سیروس نیسار]

مدیرکل خدمات آموزشی دانشگاه

[امضا]

رونوشت

١-فرمانده گروهان ژاندارمری کادر جهت اطلاع بازگشت به نامه ٢ تیر [؟] [تاریخ:] ۵ شهریور  [؟]

٢-آقای ضیاءاله نگاری نامقی جهت اقدام مقتضی

[آدرس]

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]