[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

 شماره ٩-١٧٩٣٠

تاریخ ٢٣ مهر ١٣٧٠

پیوست

تلفن

 

از سازمان بیمه و بازنشستگی (م.د)

به بانو فرخنده فهندژ سعدی همسر استوار یکم [ناخوانا] ضیاءالله فهندژ سعدی

موضوع:

برابر اطلاع واصله سرکار بهائی میباشید که در اینصورت وجهی از بابت مقری مستمری بشما تعلق نمیگیرد. لیکن چنانچه به دین مبین اسلام معترف شده و درباره بهائی بودن خود اظهار ندامت بنمائید و مدارک تشرف خود به دین مبین اسلام را باین سازمان ارائه نمائید در مورد برقراری حقوق مستمری شما اقدام خواهد شد

رئیس سازمان بیمه و بازنشستگی:

[ناخوانا]

از طرف: سرهنگ بهروز ابراهیم زاده

[امضا]

نشانی: [آدرس]

[مهر ناخوانا]

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]