[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

برگ بازجوئی و صورتمجلس

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

دادگاههای انقلاب اسلامی استان یزد

صفحه -----

جلسه -----

نام ----- نام خانوادگی ----- تاریخ: روز----------١٣ کلاسه پرونده -----

 

کلاسه دادگاه ۷۴/ ۱۵۶۵/ د

شماره دادنامه ۷۴/ ۱۵۷۶/ د- ر

بتاریخ ٢٣ شهریور ۷۴ جلسه یک دادگاه انقلاب اسلامی یزد جهت رسیدگی به پرونده ۵۶۷/ ۵۹/ ٧٠ بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.

 

رأی دادگاه

در خصوص پرونده ۵۶۷/ ۵۹/ ٧٠ موضوع حبیب رحمانی فرزند اصغر با توجه به محتویات پرونده که حکایت دارد نامبرده پیرو فرقه ضاله جاسوسی بهائیت بوده و فوت نموده است و بغیر از دو فرزندش همسر و بقیه فرزندانش نیز پیرو فرقه ضاله جاسوسی بهائیت میباشند و با عنایت به گزارش شماره ۳۱۲۶/ م/٢٣٣ مورخ ٢١ شهریور۷۴ اداره کل اطلاعت یزد لذا دادگاه مقرر میدارد پس از کسر خمس بنفع ستاد اجرائی فرمان حضرت امام بقیه اموال وی به ورثه مسلمانش مسترد شود./ج

فلاح

رئیس شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی یزد

 [امضا]

[یادداشت دستنویسی شماره در پایین صفحه]

اجرای احکام شرعی

٧٣٩٢/-١

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]