[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره: ۲۹۸۳۸

اداره: -----

تاریخ: ۱۶ مرداد ۱۳۴۴

ضمیمه: دارد

 

[آرم] شیر و خورشید

وزارت راه

 

دفتر کل آمار و بررسیها

 

موضوع: اعاده کارت درخواست شغل

عطف بنامه شماره ۱۴۵۰- ۱۳ مرداد ۴۴ چون کارت درخواست شغل آقای مهرنوش طلائی که در آن مذهب خود را صریحاً بهائی اعلام نموده مستند پرونده و صدور ابلاغ شماره ۲۵۲۸۸ / ۱۱۳۳۰ – ۲۷ تیر ۴۴ وزارتی واقع شده و رابطه او هم با وزارت راه قطع گردیده اعاده کارت مزبور مقدور نمیباشد ولی در صورتیکه در قید مذهب نامبرده در کارت مزبور اشتباهی رخ داده یکبرگ کارت درخواست شغل سفید به پیوست ارسال میگردد تا در صورتیکه اشتغال مجدد نامبرده مورد پیشنهاد آن اداره است کارت مزبور را بنام برده تسلیم نمایند که تکمیل و مذهب خود را نیز صریحاً از مذاهبی که بموجب قوانین موضوعه برسمیت شناخته شده باشد تعیین نمایند و آن اداره نیز صحت گفتار و نوشته او را کتباً تأیید و اعلام و کارت تکمیل شده را ضمن پیشنهاد ارسال فرمایند تا رسیدگی و مراتب بعرض برسد.

 

از طرف رئیس اداره کارگزینی وزارت راه – دادرس

 

 

دبیرخانه کل آمار و بررسیها

شماره: ۱۴۹۰

تاریخ: ۱۷ مرداد ۴۴

 

[ناخوانا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]