[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ ۱۴ تیر۲۶؛ روی کاغذ بدون مارک ]

 

متمنّی است سابقه‌ای را که ریاست محترم دفتر اشاره فرموده‌اند، ضمیمه و مرحمت فرمایند.

دبیران، ۱۴ تیر۲۶

 

[حاشیهٴ ۱:] در ضمن خبرهای امروز مهندس شهیدزاده در دریا غرق و جسد او را نیز کالبد شکافی نموده‌اند. گمان می‌رود موضوع منتفی باشد. ۱۴ تیر ۲۶.

[حاشیهٴ ۲:] برای استحضار به عرض می‌رسد.

[حاشیهٴ ۳:] ملاحظه شد.

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]