[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

جمهوری اسلامی ایران

موضوع: مهندس شاهرخ احسانی ناطق

 شماره:

تاریخ: [ناخوانا]

پیوست:

 

گواهی میشود که ناخدا یکم مهندس شاهرخ احسانی ناطق در طول مدت خدمت خود تمام وجود خود را وقت ناوگان نموده و از لحاظ تقوا، صداقت، سواد و بازدهی نمونه بوده است. اخراج نامبرده فقط بدلائل معتقدات مسلکی بوده است.

فرمانده ناوگان دریائی جمهوری اسلامی ایران

 

[اسم] [ناخوانا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]