[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

تعهد خانواده متوفی

اینجانب.-----. فرزند.-----. دارای شماره شناسنامه.-.-----. ساکن.-----. نسبت به متوفی.----- تعهد می‌نمایم نسبت به رعایت موارد ذیل اقدام نمایم

۱ –بر روی سنگ قبر متوفی صرفاً نام و نام خانوادگی و سال وفات و تاریخ شمسی نوشته شود

۲ –فضای سبز در قبرستان ایجاد ننمایم.

۳ –با توجه به محصور بودن قبرستان با خاک‌ریز از دیوارکشی اطراف قبرستان خودداری نمایم.

۴ –از احداث اضافه بنا در اطراف غسالخانه خودداری نمایم.

۵ – از نصب هرگونه تابلو و علامت و یا نوشتاری بر روی قبر و یا اطراف قبرستان خودداری نمایم

۶– سنگ قبر همسطح زمین بوده و هیچگونه بر آمدگی نداشته باشد.

نسبت به متوفی

امضا تعهد کننده و شماره تلفن

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]