[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] موسسه فرق و ادیان زاهدان (مفاز)

[تاریخ:] ٣٠ دی ١٣٩٨

 

ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ در ﻣﺴﯿﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ

ﻣﻔﺎز/ ﭘﺨﺶ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ «ﺑﺎ ﺗﻮ آﻣﻮﺧﺘﻢ» از رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺮوﯾﺞ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ روﺷﯽ ﺿﺪاﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﻔﺎز فیلم ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ «ﺑﺎ ﺗﻮ آﻣﻮﺧﺘﻢ» ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺷﺐ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﭘﺨﺶ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ زﻧﺪﮔﯽ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻮﻧﺘﻪ ﺳﻮری ﻣﯽ ﭘﺮدازد.

اﯾﻦ زن اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﻓﺮﻗﻪ ﻣﺎﺳﻮﻧﯽ «ﺗﺌﻮﺳﻮﻓﯽ» ﺑﻮده اﺳﺖ، اﻟﮕﻮﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻨﺎﻓﺎت دارد ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻓﺮﻗﻪ ﺿﺎﻟﻪ ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ در ﺷﺒﺎﻫﺖ آﻣﻮزه ﻫﺎی اﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪ ﺿﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻣﻮﻧﺘﻪ ﺳﻮری ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ.

ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ و ﻣﻬﺪﻫﺎی ﮐﻮدک  ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ روش ﻫﺎی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺎﻧﺴﻮر ﺷﺪه ﻣﻮﻧﺘﻪ ﺳﻮری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و اﯾﻦ زﻧﮓ ﻫﺸﺪاری اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ!

ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﭘﺨﺶ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺨﺶ در دﯾﮕﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ را ﻧﯿﺰ دارد ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺮوﯾﺞ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ اﻟﮕﻮی ﻏﺮﺑﯽ و ﺿﺪاﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد./ ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]