[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] مؤسسه فرق و ادیان زاهدان (مفاز)

[تاریخ:] ١۴ بهمن ١٣٩٨

 

ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﻫﺎ، ﯾﻬﻮدی ﻫﺎ و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻃﻠﺐ ﻫﺎ

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﻔﺎز (../)، (ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﺳﯿﺪاﻣﺎﻣﯽ و ﮐﺎوه ﻣﺪﻧﯽ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ) ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻓﺴﺮان ۶MI در ﻗﺎﻟﺐ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﯿﺮاث  اﯾﺮان IHF ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺳﻔﺮ ﻣﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ. ﺑﻨﯿﺎدی ﮐﻪ در اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﻫﺎ و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻃﻠﺒﺎن ﺳﺮﺷﻨﺎس ﮔﺮداﻧﻨﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬار و اوﻟﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮ IHF، ﻓﺮﻫﺎد ﺣﮑﯿﻢ زاده اﺳﺖ. 

ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دار ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻃﻠﺐ، ﮐﻪ از او ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻗﻄﺐ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺑﻪ ﺟﺮم ﺳﺮﻗﺖ ﺻﻔﺤﺎت ١۵٠ ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻗﺮن ١۶ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن اروﭘﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻮده در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺿﺮﺑﻪ او ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﺬﮐﻮر، ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.

از ﯾﻮزﺑﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن!

ﺑﻨﯿﺎد اﻣﯿﺪ ﻣﻬﺮ، ﻫﻤﮑﺎر اﺻﻠﯽ ﺟﺎﺳﻮﺳﺨﺎﻧﻪ ﻣﯿﺮاث ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺨﺸﯽ از آﻣﻮزش زﻧﺎن ﺑﻨﯿﺎد اﻣﯿﺪﻣﻬﺮ در ﭘﺮوژه آﮐﺎدﻣﯽ ﻣﯿﺮاث ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎووس ﺳﯿﺪاﻣﺎﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪه! ﺟﺎﻟﺐ آﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻬﺎ دزﻓﻮﻟﯽ ﻫﻤﺴﺮ ﮐﺎوه ﻣﺪﻧﯽ ﺷﻌﺒﻪ ای از ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻨﯿﺎد را در ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﮐﺎﻧﺎدا ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

او ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﻤﺴﺮش ﻣﺮﺟﺎﻧﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ و ﺑﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ، ﺑﻨﯿﺎدی ﺑﻪ ﻧﺎم اﻣﯿﺪﻣﻬﺮ را ﺑﺎ ﻫﺪف اﯾﺠﺎد ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﺪﻧﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺣﻮزه زﻧﺎن در اﯾﺮان، آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن ﻫﺎ در اﯾﺮان ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺗﻮﺳﻂ واﺟﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻋﺠﯿﺐ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﻬﺎﺋﯽ دﯾﮕﺮ، ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﻮدآور دﺧﺘﺮ ﻓﺮﯾﺪون ﺳﻮدآور (ﮐﺎﺷﺎﻧﺴﮑﯽ) ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دار ﺑﻬﺎﺋﯽ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب و ﻫﻤﺴﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﻔﺮﻣﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﯿﺮاث ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮاد ﻃﺎﻫﺒﺎز، ﺳﯿﺪاﻣﺎﻣﯽ، ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ ﺑﯿﺎﻧﯽ دﯾﻮﯾﺪ ﻟﯿﻠﯿﻦ و اﺳﮑﻨﺪر ﻓﯿﺮوز رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ رژﯾﻢ ﭘﻬﻠﻮی ﻧﺴﺒﺖ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی دارد.

وی از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻨﯿﺎد ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺳﻮدآور ﻫﻤﺮاه ﻣﺮاد ﻃﺎﻫﺒﺎز و ﮐﺎوه ﻣﺪﻧﯽ از اﻋﻀﺎء اﺻﻠﯽ ﻧﺸﺴﺖ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺳﺎل ٢٠١۴ ﻟﻨﺪن ﺑﻮده و اﺟﺮاء ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻧﺸﺴﺖ، ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ راه اﻧﺪازی ﺑﻮرس ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﯾﺮان را در ﻣﺮﮐﺰ اﯾﺮاﻧﺸﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻮآز را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻋﻀﺎء ﺑﻬﺎﯾﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻃﻠﺐ اﯾﻦ ﺑﻨﯿﺎد ﮐﻪ ﺟﺎ دارد در ﻣﻮرد ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﮏ ﺗﮏ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻔﺼﻞ ﺻﺤﺒﺖ ﺷﻮد، ﺑﻨﯿﺎد IHF و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻣﻨﯿﺘﯽ رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﻮﯾﺪ ﻣﻨﺎﺷﺮی، رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺮﮐﺰ اﯾﺮان ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و از ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻨﯿﺎد مطالعات امنیت ملّی رژیم صهیونیستی دارد.

دﯾﻮﯾﺪ ﻣﻨﺎﺷﺮی ﺑﺎ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﻮﯾﺪ ﻟﯿﻠﯿﻦ (انﺷﺎءالله درﺑﺎره ی او ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ ﺗﺎ ﻗﺪری ﺳﺆاﻻت اﯾﺠﺎد ﺷﺪه درﺑﺎره ی آیت الله اﯾﺮواﻧﯽ و ﻓﺮوش ﻣﻨﺰل ﻣﻔﺴﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮﺟﺎن آل آﻗﺎ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد) ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﺰدﯾﮑﯽ دارد و ﺟﺰء ﺣﻠﻘﻪ اول ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﺮﮐﺰ ﺑﯿﮋن ﻣﺼﻮر رﺣﻤﺎﻧﯽ (ﺑﻬﺎﺋﯽ و رﻓﯿﻖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﺮاد ﻃﺎﻫﺒﺎز) ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ او ﺑﻮده، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ رﺑﻊ ﭘﻬﻠﻮی ﻧﯿﺰ رواﺑﻂ ﭘﯿﺪا و ﭘﻨﻬﺎن ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن دﯾﻮﯾﺪ ﻣﻨﺎﺷﺮی دارد. ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ درﻫﻢ ﺗﻨﯿﺪه و ﭘﯿﭽﯿﺪه از ﯾﻬﻮدی و ﺑﻬﺎﯾﯽ ﺗﺒﺎرﻫﺎ!/ ت

ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻮﯾﯿﺘﺮی اﺳﺘﺎد راﺋﻔﯽ ﭘﻮر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]