[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] موسسه فرق و ادیان زاهدان (مفاز)

[تاریخ:] ٢ تیر ١٣٩٩

 

ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح ﺧﺪﻣﺘﯽ ﻣﻔﺘﯽ وﻫﺎﺑﯽ ﯾﺎ ﻣﻬﺮه ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ

ﻣﻔﺎز/ ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح ﺧﺪﻣﺘﯽ، ﻣﻔﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی وﻫﺎﺑﯽ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﻌﯿﺎن از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی وی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ وﻗﺘﯽ درﺑﺎره ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﻣﻮرد ﺳﻮال ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺳﮑﻮت ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺿﻤﻨﯽ ارادت ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﻔﺎز (../)، ﻓﺮﻗﻪ ﺿﺎﻟﻪ ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ و ﺟﺮﯾﺎن ﺗﮑﻔﯿﺮی وﻫﺎﺑﯿﺖ ﻫﺮ دو ﺑﺎ ﻫﺪف اﯾﺠﺎد ﺗﻔﺮﻗﻪ و ﺗﺸﻨﺞ، ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﻫﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎری ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪﻧﺪ. ﺳﺎﺧﺘﺎر اﯾﻦ دو ﻧﺤﻠﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﭘﯽ رﯾﺰی ﺷﺪه ﮐﻪ دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن وﺟﻪ اﺻﻠﯽ آن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﺮ دو ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﺠﺎد ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ و اﺿﻤﺤﻼل ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. وﻫﺎﺑﯽ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﻠﺤﻪ ﮐﺸﯽ و ﮐﺸﺘﺎر ﻫﺎی ﺧﺸﻦ، ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﻫﯿﻦ و ﺳﯿﺎه ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن، ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ارﺑﺎﺑﺎن ﺑﯽ ﺧﺪای ﺿﺪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

اﮔﺮﭼﻪ در ﻓﺮﻗﻪ ﺿﺎﻟﻪ ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﺸﻦ و ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎ در وﻫﺎﺑﯿﺖ، اﻏﻠﺐ ﺑﺪون ﺳﺮﭘﻮش و ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﺮدد.

در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﺮﯾﺎن وﻫﺎﺑﯿﺖ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﭼﻬﺮه ای ﺧﺸﻦ از اﺳﻼم ﻧﺸﺎن دﻫﺪ و ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد ﺑﺮای اﺳﻼم ﻫﺮاﺳﺎن ﻏﺮب ﺧﻮراک ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ.

ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﻣﻔﺘﯽ ﻫﺎی وﻫﺎﺑﯽ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن را واﺟﺐ اﻟﻘﺘﻞ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﭘﯿﻤﺎن ﻫﻤﮑﺎری رﺳﺎﻧﻪ ای ﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ و وﻗﺘﯽ از آﻧﺎن درﺑﺎره ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﺳﻮال ﻣﯽ ﺷﻮد ﺳﮑﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح ﺧﺪﻣﺘﯽ، ﻣﻔﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی وﻫﺎﺑﯽ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﻌﯿﺎن از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی وی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ وﻗﺘﯽ درﺑﺎره ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﻣﻮرد ﺳﻮال ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺳﮑﻮت ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺿﻤﻨﯽ ارادت ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.

اﯾﻦ ﻣﻔﺘﯽ وﻫﺎﺑﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺳﺎت ﺷﯿﻌﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﺪون ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﻧﺼﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻟﻔﺎﻇﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازد درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ درﻣﻮرد ﺑﻬﺎﺋﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ ﻗﺮآن و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺎس ﮐﺎر آﻧﺎن اﺳﺖ، ﻣﻮرد ﺳﻮال واﻗﻊ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺳﮑﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻣﻬﺮه ﻫﺎی ﻓﺮﻗﻪ ﺿﺎﻟﻪ ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی وﻫﺎﺑﯿﺎن را ﺑﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺻﺪد ﺗﻘﻮﯾﺖ آﻧﺎن ﺑﺮ آﻣﺪه اﻧﺪ./ ت

رهپویان هدایت

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]