[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت کشور، ادارۀ انتظامات؛ شمارۀ: ۱۷۱۶۸/ ن/ ۲۴۳۳/ م؛ تاریخ: ۲۶آبان ۱۳۲۵؛ محرمانه

 

جناب اشرف آقای نخست وزیر

پیرو معروضهٴ شمارۀ ۱۸۷۵۱/۵۷۷۳۶ – ۶آبان ۱۳۲۵ به عرض می‌رساند: طبق اطّلاع واصله از وزارت دادگستری مأمور مخصوص برای رسیدگی اختلاف بین بهائیان و مسلمانان و قتل عیسیٰ طفل ۶ ساله به محلّ اعزام گردیده است. پس از حصول نتیجه، چگونگی را به استحضار خاطر عالی گزارش می‌نماید.

وزیر کشور، [ امضاء: از طرف، فریدونی ]

 

[حاشیهٴ ۱:] پیشینه، ۲۶آبان.

[حاشیهٴ ۲:] دفتر محرمانه، شمارۀ پیروی ضمیمه شد، ولی متمنّی است برای شمارۀ ۹۸۳۱ به یادداشت پیوست مراجعه فرمایید. ۲۶آبان.

[حاشیهٴ ۳:] شمارۀ ۲۲۰۳ – ۲۶آبان

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]