[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

سفارت جمهوری اسلامی ایران

اتاوا

تاریخ -----

شماره -----

پیوست -----

 

بسمه تعالی

آقای تیمور کتیرائی

بازگشت به درخواست شما باطلاع میرساند ابتداء باید ازدواج خود را بطور قانونی در شناسنامه ثبت کنید تا آنکه نسبت به درخواست شما برای تجدید گذرنامه بررسی لازم بعمل آید.

شعبه امور کنسولی

[امضا]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]