[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

جمهوری اسلامی ایران

دادسرای انقلاب اسلامی استان یزد

بسمه تعالی

شماره: ۱۱۷۴

تاریخ: ۶ مرداد ۶۰

 

به: ثبت منطقه ۱۴ استان یزد

از : دادسرای انقلاب اسلامی استان یزد

یکبرگ لیست اسامی اشخاصیکه اموال آنها مصادره گردیده به پیوست تقدیم، مقتضی است به شعب و دفاتر اسناد رسمی اعلام  تا از هر گونه معامله ای اعم از منقول و غیر منقول جلوگیری بعمل آید.

دادستان دادسرای انقلاب اسلامی

استان یزد- سید علی موسوی

 

رونوشت: محمد جواد

کشمیری جهت بررسی

پرونده های ثبتی و درخواست

بازداشت پلاکهای اشخاص مربوطه به نمایندگی از این دادستانی

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]